Afbeelding 

Coaching van kwetsbare volwassen studenten

European Social Fund (ESF) - Levenslang leren in het hoger onderwijs: coachingprogramma ter ondersteuning van kwetsbare volwassen studenten

Doel en opbouw coachingprogramma

Het doel van dit internationale project is een coachingprogramma te ontwikkelen voor kwetsbare, startende volwassen studenten (25 jaar of ouder) met de bedoeling de kans op een succesvol hoger onderwijstraject te maximaliseren en zodoende bij te dragen aan de Europese doelstellingen inzake levenslang leren. Met het programma willen we de studenten beter voorbereiden, meer motiveren, meer zelfvertrouwen geven en zelfredzamer maken. Op deze manier willen we de doorstroom van deze kwetsbare groep naar de arbeidsmarkt bevorderen.

Samen met internationale en nationale partners willen we een 3-daags coachingprogramma ontwikkelen, implementeren en evalueren. Het programma zal aandacht hebben voor zelfreflectie, talentontwikkeling, zelfvertrouwen, veerkracht, probleemoplossende strategieën, etc. met het oog op een versterking van de leercompetentie. Daarnaast zal er onder meer gewerkt worden rond taal- en communicatievaardigheden, digitale vaardigheden, sollicitatievaardigheden en timemanagement.

Evaluatie en eindproduct

We voorzien een onderbouwde evaluatie van dit project. De deelnemers aan dit programma ondergaan aan het begin en het einde een assessment (voor- en nameting) op basis waarvan we de zinvolheid en efficiëntie van het programma kunnen beoordelen en verbeteren. Daarnaast zullen we de studieprestatie van de deelnemers vergelijken met studenten die het programma niet gevolgd hebben.

Het eindproduct zal bestaan uit de gids ‘Levenslang leren in het hoger onderwijs: coaching programma ter ondersteuning van kwetsbare volwassen studenten‘. De inhoud van de gids zal bestaan uit een theoretisch kader; beschrijving van de doelgroep en setting; effectiviteit van het programma; de evaluatie-instrumenten; inhoud van het programma; en richtlijnen voor de trainers. De gids zal gratis beschikbaar gemaakt worden.

Timing

Februari 2017 - juni 2019

Onderzoekers

Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) die voor dit project 252000 euro uittrok.

Afbeelding 
Focus 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen